Regulament participare

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL

Organizatorul campaniei “Dințișorii veseli” denumită în cele ce urmează („Campania”) este S.C. dm drogerie markt S.R.L., cu sediul în Timișoara, Str. Cremona, Nr. 2, Județ Timiș, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J35/334/2007, Cod Unic de Înregistrare 20790729, denumită în continuare „Organizatorul”.

Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (în cele ce urmează „Regulamentul”), fiind obligatoriu pentru toți Participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfășurării Campaniei, având obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a fost făcută și informarea inițială. Astfel de modificări vor fi făcute publice cu cel puțin 24 de ore înaintea intrării în vigoare.

SECŢIUNEA 2. LOCUL DE DESFĂŞURARE AL CAMPANIEI

Campania este organizată și se desfășoară pe pagina www.dm-impreuna.ro urmând să fie implementată în grădinițe, în octombrie 2023, în Oradea, Satu Mare, Sighet, Baia Mare, Zalău.

SECŢIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

Campania se va desfășura în perioada 21.09 - 27.10.2023. Organizatorul își rezervă dreptul să decidă în orice moment stoparea Campaniei.

SECŢIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

Au dreptul de a participa toate grădinițele, din orașele menționate în secțiunea 2. Persoanele fizice nu pot participa la această campanie. Pot primi vizita echipei doar copiii din grupele mijlocii și mari ale grădinițelor, campania adresându-se doar lor.
Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament, modificările urmând a intra în vigoare după publicarea acestora pe pagina www.dm-impreuna.ro.

SECŢIUNEA 5.REGULAMENTUL DE DESFĂȘURARE

Campania mai sus menționată se va desfășura în perioada 21.09. 2023 - 27.10.2023. Înscrierile au loc în perioada 21.09.2023 - 05.10.2023 (inclusiv). Vor fi considerate înscrieri valide toate grădinițele care completează formularul de pe pagina web a campaniei și se află în unul dintre orașele menționate în secțiunea 2. Grădinițele câștigătoare vor fi ales de către dm drogerie markt și partenerii campaniei.

Vizitarea grădinițelor de către echipa „Dințișorii veseli” are loc în perioada 15.10.2023 - 26.10.2019

Participante la această campanie sunt considerate toate grădinițele din Oradea, Satu Mare, Sighet, Baia Mare, Zalău care completează formularul de înscriere de pe pagina www.dm-impreuna.ro și vor accepta regulamentul de față.

SECȚIUNEA 6. CONTESTAŢII

Cererea scrisă, expresă și motivată, a participanților la prezenta campanie în vederea sesizării organizatorului cu privire la nerespectarea regulamentului trebuie depusă pe adresa de e-mail dmR-Marketing@dm-drogeriemarkt.ro sau cu poșta la următoarea adresă: Timișoara, Str. Cremona, Nr. 2, în atenția Departamentului marketing din cadrul societății, în termen de maxim 24 (douăzecişipatru) de ore de la data încheierii campaniei. Orice sesizare în acest sens depusă după expirarea termenului de mai sus fiind considerată nulă de drept și neavenită.

Următoarele 48 (patruzecişiopt) de ore sunt destinate soluționării eventualelor contestații care ar putea fi formulate conform celor menționate anterior.
Prezentul regulament stă la dispoziția oricărei persoane sau autorități interesate putând fi consultat gratuit pe site-ul www.dm-impreuna.ro, sau la cerere la sediul Organizatorului din Timișoara, Str. Cremona, Nr. 2, jud. Timiș, e-mail dmR-Marketing@dm-drogeriemarkt.ro.

SECŢIUNEA 7. CLAUZE FINALE

Deciziile Organizatorului privind Campania sunt finale și aplicabile tuturor Participanților. 3. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implică organizarea și desfășurarea Campaniei.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial, urmând ca modificările să intre în vigoare la data menționată în actul modificator.

Participarea la campanie implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.

Campania va înceta anticipat la data stabilită prin decizia unilaterală a Organizatorului.

De asemenea, Campania va putea fi întreruptă imediat, în caz de forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua prezenta Campanie.

Forța majoră reprezintă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut, independent de voința Organizatorului și a cărui apariție îl pune în imposibilitatea de a îndeplini obligațiile asumate prin acest Regulament. Organizatorul va fi exonerat de orice răspundere dacă derularea campaniei este împiedicată sau întârziată de un caz de forță majoră sau dacă, urmare a unei astfel de situații de forță majoră, Organizatorul este împiedicat să își execute oricare din obligațiile asumate conform acestui Regulament.


Top