REGULAMENT PARTICIPARE

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

„O sală de clasă ca acasă”

valabil din data de 08.05.2024


SECȚIUNEA I. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE


1. Organizatorul Campaniei „O sală de clasă ca acasă” (denumită în continuare „Campania”) este S.C. dm drogerie markt S.R.L., cu sediul social în Timișoara, Str. Cremola, Nr. 2, Județ Timiș, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J35/334/2007, Cod Unic de Înregistrare 20790729, denumită în continuare „Organizatorul”.

2. Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (în cele ce urmează „Regulamentul”), fiind obligatoriu pentru toți Participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfășurării Campaniei, având obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a fost făcută și informarea inițială. Astfel de modificări vor fi făcute publice cu cel puțin 24 de ore înaintea intrării în vigoare.


SECȚIUNEA II. TEMEIUL LEGAL

1. Campania este organizată în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 99/2000, privind comercializarea produselor și serviciilor pe piață, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu legislația română aplicabilă.

SECȚIUNEA III. LOCUL DE DESFĂȘURARE ȘI DURATA CAMPANIEI PROMOȚIONALE

1. Campania este organizată și desfășurată la nivel național, pe pagina de Facebook facebook.com/dmRomania, pe pagina de Instagram @dm_romania și pe site-ul dedicat campaniei http://dm-impreuna.ro

2. Campania va începe în data de 8 mai 2024 ora 12:00.

SECȚIUNEA IV. DREPTUL DE PARTICIPARE

1. Campania este deschisă participării tuturor cetățenilor români, care înscriu școlile din România și care respectă termenii și condițiile prezentului Regulament Oficial (denumite în continuare „Participanții”).

2. Participarea la această Campanie implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament.

SECȚIUNEA V. REGULAMENTUL CAMPANIEI

1. Regulamentul este disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, pe întreaga durată a Campaniei, în oricare dintre următoarele modalități:

a. pe pagina oficială dm drogerie markt România http://dm-impreuna.ro

b. în urma unei solicitări scrise, trimise la sediul Organizatorului, menționat la Secțiunea 1.

2. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizată, în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/sau cu rol informativ. Informațiile, pe care astfel de materiale le pot conține, vor fi interpretate și completate în conformitate cu prevederile Regulamentului.

3. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa Regulamentul, precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta, și/sau întrerupe desfășurarea Campaniei, cu condiția înștiințării prealabile a Participanților, cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia, fără drept de compensare, cu cel puțin 24 de ore înainte.

4. Organizatorul nu își va asuma nicio responsabilitate cu privire la cunoașterea ori necunoașterea Regulamentului și a modificărilor acestuia, de către Participanți, cât timp acestea au fost puse la dispoziția Participanților.

5. Participanții nu pot solicita continuarea Campaniei și nici repararea unui potențial prejudiciu, produs prin suspendarea regulamentară a Campaniei.

6. Participarea la Campanie implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a Regulamentului.


SECȚIUNEA VI. CONDIȚIILE DE ÎNSCRIERE ÎN CAMPANIA PUBLICITARE

1. Participanții la campanie trebuie să completeze formularul de pe http://dm-impreuna.ro

2. Pentru ca înscrierea să fie valabilă, în vederea participării la Campanie este necesar ca participanții să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiții:

a) să aibă drept de participare

b) să îndeplinească condițiile Secțiunii 4 de mai sus

3. Înscrierile care nu respectă prevederile prezentului Regulament vor fi invalidate.

4. Fără a afecta prevederile prezentului Regulament, Organizatorul își rezervă dreptul de a verifica situația respectivă, iar în cazul în care sunt constatate neregularități, respectiva înregistrare va fi invalidată.


SECȚIUNEA VII. MECANISMUL DE FUNCȚIONARE A CAMPANIEI


În perioada 8 – 23 mai 2024 persoanele cu cetățenie română pot înscrie școlile din țară în program, completând formularul disponibil pe www.dm-impreuna.ro.

În perioada 24 - 31 mai 2024 va avea loc procesul de selecție a claselor finaliste.

În perioada 2 - 9 iunie 2024 va avea loc votarea claselor pe platforma www.dm-impreuna.ro / pagina de Facebook https://www.facebook.com/dm.Romania

În 10 iunie 2024 se va anunța câștigătorul pe rețelele de socializare dm drogerie markt (Facebook, Instagram). Câștigătorii vor fi desemnați de către organizator printr-o comisie care va analiza autenticitatea, validitatea voturilor și condițiile de participare, pentru a reduce posibilitățile de fraudare a acestuia. Organizatorii vor valida apoi datele complete ale câștigătorului. Câștigătorii își asumă corectitudinea și autenticitatea datelor și înscrisurilor trimise pentru validare.

În perioada 10 iunie - 8 septembrie 2024 au loc următorii pași: Organizatorul contactează administrația școlii căreia îi aparține clasa câștigătoare pentru a realiza etapele de colaborare, urmând ca până la începutul următorului an școlar, 2024-2025, clasa să fie renovată.

Top