Regulament participare

 

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL

Organizatorul campaniei “Dințișorii veseli” denumită în cele ce urmează („Campania”) este S.C. dm drogerie markt S.R.L., cu sediul în Timișoara, Str. Cremona, Nr. 2, Județ Timiș, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J35/334/2007, Cod Unic de Înregistrare 20790729, denumită în continuare „Organizatorul”.
Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (în cele ce urmează „Regulamentul”), fiind obligatoriu pentru toți Participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfășurării Campaniei, având obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a fost făcută și informarea inițială. Astfel de modificări vor fi făcute publice cu cel puțin 24 de ore înaintea intrării în vigoare.

 

SECŢIUNEA 2. LOCUL DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI

 

Campania este organizată și se desfășoară pe pagina www.dm-impreuna.ro urmând să fie implementată în grădinițe din Alba Iulia, Arad, Baia Mare, Bacău, Bistrița, București, Constanța, Pitești, Sibiu și Timișoara.

 

SECŢIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

 

Campania se va desfășura în perioada 23.09- 1.11.2019. Organizatorul își rezervă dreptul să decidă în orice moment stoparea Campaniei.

 

SECŢIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

 

Au dreptul de a participa toate grădinițele din orașele menționate în secțiunea 2. Persoanele fizice nu pot participa la această campanie.
Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament, modificările urmând a intra în vigoare după publicarea acestora pe pagina www.dm-impreuna.ro.

 

SECŢIUNEA 5. REGULAMENTUL DE DESFĂȘURARE

 

Campania mai sus menționată se va desfășura în perioada 23.09.2019 – 1.11.2019. Înscrierile în campanie au loc în perioada 24.09.2019 - 06.10.2019. Vor fi considerate înscrieri valide toate grădinițele care completează formularul de pe pagina web a campaniei și se află în unul dintre orașele menționate în secțiunea 2.
Votul grădinițelor înscrise are loc în perioada 07.10 -13.10.2019. Poate vota orice persoană fizică din România, o singură dată, pentru o singură grădiniță. Organizatorul își rezervă dreptul de a exclude orice grădiniță înscrisă în cazul în care identifică nerespectarea regulamentului, limbaj licențios sau acțiuni care contravin cu bunele moravuri.
Grădinițele câștigătoare vor fi anunțate în perioada 15.10 – 17.10.2019, pe rețelele de socializare ale Organizatorului, pe site-ul campaniei și prin intermediul e-mail-ului (e-mail vor primi grădinițele câștigătoare).
Vizitarea grădinițelor de către echipa „Dințișorii veseli” are loc în perioada 21.10.2019-1.11.2019
Participante la această campanie sunt considerate toate grădinițele din Alba Iulia, Arad, Bacău, Baia Mare, Bistrița, București, Constanța, Pitești, Sibiu și Timișoara care completează formularul de înscriere de pe pagina www.dm-impreuna.ro, care vor accepta regulamentul de față și care vor avea cele mai multe voturi pe www.dm-impreuna.ro, în data de 14.10.2019, în fiecare oraș în parte (o grădiniță/oraș).

 

SECȚIUNEA 6. CONTESTAŢII

 

Cererea scrisă, expresă și motivată, a participanților la prezenta campanie în vederea sesizării organizatorului cu privire la nerespectarea regulamentului trebuie depusă pe adresa de e-mail dmR-Marketing@dm-drogeriemarkt.ro   sau cu poșta la următoarea adresă: Timișoara, Str. Cremona, Nr. 2, în atenția Departamentului marketing din cadrul societății, în termen de maxim 24 (douăzecişipatru) de ore de la data încheierii campaniei, respectiv până la ora 22:00, 18.10.2019. Orice sesizare în acest sens depusă după expirarea termenului de mai sus fiind considerată nulă de drept și neavenită.
Următoarele 48 (patruzecişiopt) de ore sunt destinate soluționării eventualelor contestații care ar putea fi formulate conform celor menționate anterior.
Prezentul regulament stă la dispoziția oricărei persoane sau autorități interesate putând fi consultat gratuit pe site-ul www.dm-impreuna.ro, sau la cerere la sediul Organizatorului din Timișoara, Str. Cremona, Nr. 2, jud. Timiș, e-mail dmR-Marketing@dm-drogeriemarkt.ro .

 

SECŢIUNEA 7. CLAUZE FINALE

 

Deciziile Organizatorului privind Campania sunt finale și aplicabile tuturor Participanților. 3. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implică organizarea și desfășurarea Campaniei
Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial, urmând ca modificările să intre în vigoare la data menționată în actul modificator.
Participarea la campanie implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.
Campania va înceta anticipat la data stabilită prin decizia unilaterală a Organizatorului.
De asemenea, Campania va putea fi întreruptă imediat, în caz de forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua prezenta Campanie.
Forța majoră reprezintă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut, independent de voința Organizatorului și a cărui apariție îl pune în imposibilitatea de a îndeplini obligațiile asumate prin acest Regulament. Organizatorul va fi exonerat de orice răspundere dacă derularea campaniei este împiedicată sau întârziată de un caz de forță majoră sau dacă, urmare a unei astfel de situații de forță majoră, Organizatorul este împiedicat să își execute oricare din obligațiile asumate conform acestui Regulament.

Top